EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Logowanie

Uzytkownik
Haslo

Zapomnialem hasla
Zamówienia przy uzyciu kart kredytowych
Rejestracja nowego klienta

Uwagi dotyczące użytkowania
Oznaczenia zagrożeń

Uwagi

Oznaczenia zagrożeń
 

Ważne!
Właściwe stosowanie produktów wymienionych w tym katalogu wymaga profesjonalnego know-how. W szczególności wiedzy (lub doświadczenie w stosowaniu) na temat norm (np. DIN / ISO) cytowanych w niniejszym katalogu.


Pozostałe zagrożenia
Pomimo wszystkich środków ostrożności, zawsze pozostanie jakieś ryzyko. Niektóre z tych potencjalnych, nieoczywistych zagrożeń opisano poniżej (lista nie jest wyczerpująca).
 

Elementy złączne ≥ 10.9 i utwardzane dyfuzyjnie z powłokami galwanicznymi: niebezpieczeństwo
kruchości wodorowej!

Zmniejszenie ryzyka kruchości wodorowej (ISO 4042)
W przypadku galwanicznie wykończonych elementów złącznych wykonanych ze stali o twardości ≥ 360 HV, które są poddawane naprężeniom rozciągającym, istnieje ryzyko awarii spowodowane kruchością wodorową.
Obróbka cieplna (wygrzewanie) części, np. dodatek kwasu albo wytrawienie metalu powłoki, zmniejsza ryzyko uszkodzenia. Jednakże nie można zagwarantować, że ryzyko wystąpienia kruchości wodorowej zostanie całkowicie usunięte.
Jeśli ryzyko kruchości wodorowej musi być zmniejszone, należy rozważyc inne procedury powlekania. Alternatywne metody ochrony materiału przed korozją powininny być wybierane dla części, które są istotne dla bezpieczeństwa, alternatywne, takie jak nieorganiczne powłoki cynkowe, mechaniczne cynkowanie lub należy zmienić materiał na stal nierdzewną lub kwasoodporną.
 
 

Elementy sprężyste ≥ 360 HV z galwaniczną powłokę cynkową: ryzyko wystąpienia kruchości wodorowej!

W zakresie w jakim pozwala na to technologia produkcji, elementy sprężyste mogą być dostarczone z nieorganicznymi powłokami lub mechanicznym ocynkiem. Jeśli prawdopodobieństwo występienia kruchości wodorowej, powinno być obniżone, takie procesy powlekania powinna być brane pod uwagę.

 

Elementy złączne wykonane z martenzytycznej stali chromowej: może pojawić korozja naprężeniowa!

Właściwe wykorzystanie stali martenzytycznych chromowych
(np., 1,4110, 1,4116, 1,4122 modyfikowane stale martenzytyczne...) Stale martenzytyczne chromowe różnią się od austenitycznych stali chromowych wyższą twardością i wytrzymałością. Typowe obszary zastosowania to podkładki i śruby samogwintujące. Awaria funkcjonalna może być spowodowana przez korozję naprężeniową i pękanie w wyniku absorpcji wodoru. Zastosowanie stali austenitycznych jest zalecane jeśli materiały z nich wykonane będą stosowane w bardzo agresywnych warunkach otoczenia, np. morski klimat, wysoka wilgotność, stosowanie detergentów, wysokie temperatury otoczenia i gazy korozyjne. Ponadto stale martenzytyczne są mniej odporne na korozję niż austenityczne stale Cr-Ni. 

 

Poprawna obsługa, transport i korzystanie z produktów chemicznych wymaga znajomości przepisów prawa.

Niebezpieczne substancje wymagają specjalnych środków w celu zapewnienia ochrony ludziom i środowisku. Podczas korzystania z produktów chemiczno-technicznych należy unikać kontaktu z oczami, skórą i błonami śluzowymi. Zaleca się noszenie okularów i rękawic ochronnych. Powinny również być dostarczone płuczki do oczu. Opary wytwarzane podczas użycia nie powinny być wdychane przez dłuższy czas i w wysokim stężeniu. Musi być zapewniona odpowiednia wentylacja w miejscu pracy. Wskazane proporcje mieszania muszą być ściśle przestrzegane. Odpowiednia etykieta produktu i odpowiednie dokumenty opisujące prawidłowe stosowania.

Dla produktów toksycznych produktów: Istotne jest, aby podjąć środki ostrożności i ostrzeżenia na opakowaniach.

Ściśle przestrzegać środków ostrożności opisanych w Karcie Charakterystyki dostarczonej przez producenta środków chemicznych!


 

Oznaczenia zagrożeń
 
Symbol Typowe właściwości   Stopień zagrożenia


 

Uwaga niebezpieczeństwo
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Może spowodować zatrucie po pojedynczym spożyciu. Szkodliwy dla środowiska poprzez niszczenie ozonu w górnych warstwy atmosfery.
 
 

Unikać kontaktu ze skórą. Używać tylko wymaganej ilości. Dokładnie uszczelnić po użyciu.

 
Produkt łatwopalny
Może się zapalić przez kontakt z ogniem, od iskier spowodowanych uderzeniem, tarciem, ciepłem lub konkatem z powietrze lub wodą. Może zapalić się na skutek nieprawidłowego przechowywania. bez jakichkolwiek wpływów zewnętrznych.
 
Unikać źródeł ognia. Przygotować odpowiednie środki gaśnicze. Obserwować temperaturę przechowywania. Po użyciu dokładnie uszczelnić.

 
Utleniający
Może spowodować lub intensyfikować pożar (utleniacz). Może spowodować pożar lub wybuch (silny utleniacz). Uwalnia tlen i ogień może być ugaszony tylko specjalnymi środkami gaśniczymi. Stłumienie płomienia jest niemożliwe.
 
Przechowywać z dala od źródeł ciepła / iskrzenia / otwartego ognia / gorących powierzchni. Zakaz palenia. Przechowywać z dala od materiałów palnych. Przygotować odpowiednie środki gaśnicze. Po użyciu dokładnie uszczelnić.

 
Wybuchowy
Może eksplodować od kontaktu z ogniem i iskierami od uderzenia, tarcia, lub ciepła. Może eksplodować na skutek nieprawidłowego przechowywania bez żadnych czynników zewnętrznych.
 
Powinny być stosowane tylko przez profesjonalistów lub przeszkolony personel. Podczas przechowywania i stosowania kontrolować emperaturę otoczenia. Po użyciu dokładnie uszczelnić.

 
Gaz pod ciśnieniem
Zawiera sprężone, skroplone lub rozpuszczone gazy. Bezwonne lub niewidzialne gazy mogą zostać uwonione do atmosfery w sposób niezauważalny. Pojemniki pod ciśnieniem mogą eksplodować w wyniku działania ciepła lub deformacji.
 
Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w miejscu dobrze wentylowanym (nie przechowywać w piwnicy!) Po użyciu dokładnie uszczelnić.

 
Niebezpieczne dla środowiska
Toksyczne lub bardzo toksyczne dla organizmów wodnych (ryby, owady wodne, roślin wodnych) wywołujące ostre lub długotrwałe skutki.
 
Należy zwrócić uwagę na opis zagrożeńa i opis bezpieczeństwa notatek na etykiecie. Używac zgodnie z instrukcjami zastosowania. Unikać uwalniania do środowiska i rozlania. Zwrócić częściowo opróżnione pojemniki do punktu sprzedaży lub unieszkodliwić jako środek niebezpieczny.

 
Żrący
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodowac rozpad pewnych materiałów (np. tekstylia). Jest szkodliwe dla roślin i zwierząt oraz wszystkich rodzajów materiałów organicznych.
 
Zawsze nosić rękawice i okulary ochronne. Dokładnie uszczelnić po użyciu.

 
Szkodliwe dla zdrowia
Może powodować uszkodzenie narządów. Może prowadzić do natychmiastowej i długotrwałej utraty zdrowia. Może powodować raka. Może spowodować uszkodzenie genetyczne, bezpłodność i mieć negatywny wpływ na dziecko w łonie matki. Może być śmiertelne w przypadku połknięcia i wchłonięcia przez drogi oddechowe.
 
 
Nie połykać. W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie wywoływać wymiotów. Uniknać niepotrzebnego kontaktu. Rozważyć długotrwałe uszkodzenia. Po użyciu dokładnie uszczelnić.

 
Bardzo toksycznczne
Połknięcie grozi śmiercią. Kontakt ze skórą grozi śmiercią. Wdychanie grozi śmiercią. Nawet niewielkie ilości mogą powodować poważne zatrucia i/lub śmierć.
 
Używać z dużą ostrożnością. Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochrona oczu i twarzy. Wykluczyć ryzyko dla osób trzecich. Po użyciu dokładnie uszczelnić.
Powrót do góry
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22