EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Pøihlášení

Uživatelské jméno
Heslo

Zapomneli jste heslo?
Platby kreditní kartou
Registrace nového zákazníka

Poznámky k používání
Symboly nebezpečnosti

Upozornění

Symboly nebezpečnosti
 

Důležité!
Správné používání katalogu vyžaduje odborné znalosti. V souvislosti s uváděnými normami (např. DIN / ISO) je potřebná alespoň jejich částečná znalost.


Zkrytá rizika
Přes veškerá opatření nelze vyloučit skrytá rizika. Některá z těchto potenciálních nebezpečí, která nejsou na první pohled patrná, jsou vysvětlena dále (seznam není konečný).
 

Spojovací součásti ≥ 10.9 a cementačně kalené s elektrolytickými povlaky: riziko vodíkové křehkosti!

Snížení rizika vodíkové křehkosti (ISO 4042)
V případě galvanicky povlakovaných spojovacích součástí, vyrobených z ocele s tvrdostí ≥ 360 HV a které jsou vystaveny tahovému napětí, existuje riziko selhání v důsledku vodíkové křehkosti.
Riziko selhání dílů lze (např. po galvanickém pokovení) snížit tepelným zpracováním (temperováním). Riziko vodíkové křehkosti však nelze zcela vyloučit.
Pokud má být riziko vodíkové křehkosti vyloučeno, pak je třeba uvažovat o jiném způsobu povlakování. Pro kritické a bezpečnostní díly musí být zvoleny alternativní způsoby ochrany proti korozi, jako jsou anorganické zinkové povlaky, mechanické pozinkování nebo náhrada korozi a kyselinám odolnými ocelemi.
 
 

Pružné spojové díly ≥ 360 HV s elektrolytickými povlaky: Riziko vodíkové křehkosti!

Pokud to výrobní technologie dovoluje, měly by být i pružné prvky povlakovány anorganickými povlaky nebo pozinkovány mechanicky. Takové povlaky by měly být zvažovány všude tam, kde je třeba snížit riziko vodíkové křehkosti.

 

Spojovací součásti z martenzitických chrómových ocelí: nebezpečí koroze od napětí!

Správné použití martenzitických chrómových ocelí
(martinzitické nerezové ocele, např. 1.4110, 1.4116, 1.4122, ...) Martenzitické Cr ocele se liší od austenitických Cr ocelí vyššími požadavky na tvrdost a pevnost. Používají se pro výrobu podložek a samořezných šroubů. Selhání funkce může být způsobeno korozí od napětí nebo křehkým lomem kvůli průniku vodíku. Vždy, kdy mají být díly používány ve velmi agresívním okolním prostředí, např. v přímořském klimatu, ve vysoké vlhkosti, spolu s rozpouštědly, za vysokých okolních teplot a spolu s agresivními plyny, mají být přednostně použity austenitické nerezové ocele.

 

Správná manipulace, přeprava a používání chemických produktů vyžaduje znalost příslušných předpisů.

K zajištění ochrany osob a životního prostředí vyžadují nebezpečné látky zvláštní opatření. Při práci s chemicko-technickými výrobky je třeba se vyvarovat kontaktu s očima, kůží a sliznicí. Doporučuje se používání ochranných brýlí a rukavic. K dispozici by měly být prostředky pro výplach očí. Výpary vznikající při zpracování by neměly být vdechovány po dlouhou dobu nebo ve vysoké koncentraci. Musí být zajištěno dostatečné odvětrání pracoviště. Uvedený poměr smíchání musí být pečlivě dodržován. Odpovídající označení produktu a správná dokumentace usnadní správné použití.

Toxické produkty: nezbytná opatření a upozornění na obalech.

Dodržujte pokyny v bezpečnostních listech, stanovených výrobci chemikálií a důsledně dodržujte popsaná preventivní opatření.


 

Symboly nebezpečnosti
 
Symbol Typické vlastnosti   Opatření


 

Upozornění na nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Vyvolává alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Po působení může způsobit otravu. Má negativní vliv na veřejné zdraví a životní prostředí tím, že ničí ozon v horní atmosféře.
 
 

Vyhněte se kontaktu s pokožkou. Používejte pouze požadované množství. Po použití pečlivě uzavřete.

 
Hořlavý
Může vznítit při kontaktu s ohněm nebo prostřednictvím jisker při nárazu, tření, působení tepla, v kontaktu se vzduchem nebo vodou. V důsledku nesprávného skladování může vznítit bez jakéhokoliv vnějšího vlivu.
 
Vyhněte se zdrojům vznícení. Mějte připravené vhodné hasicí médium. Dodržujte skladovací teplotu. Po použití pečlivě uzavřete.

 
Oxidační
Může způsobit nebo zesílit požár (oxidační činidlo). Může způsobit požár nebo výbuch (silné oxidační činidlo). Uvolňuje kyslík a oheň pak může být pouze uhašen pouze pomocí speciálních hasiv. Udušení plamene není možné.
 
Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. Zákaz kouření. Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů. Připravte vhodná hasicí média. Po použití pečlivě uzavřete.

 
Výbušný
Může explodovat při kontaktu s ohněm nebo zdrojem jisker prostřednictvím úderu, tření nebo vlivem tepla. Může explodovat v důsledku nesprávného skladování bez jakékoliv externího vlivu.
 
Mělo by být používáno pouze odborníky nebo vyškoleným personálem. Při skladování a použití sledujte teplotu okolního vzduchu. Po použití pečlivě uzavřete.

 
Plyn pod tlakem
Obsahuje stlačené, zkapalněné nebo rozpuštěné plyny. Plyny bez zápachu nebo neviditelné plyny mohou unikat bez povšimnutí. Nádoby se stlačenými plyny mohou vlivem tepla nebo deformace prasknout.
 
Chraňte před slunečním světlem. Skladujte na dobře větraném místě (ne v suterénu!) Po použití pečlivě uzavřete.

 
Nebezpečné pro životní prostředí
Toxické nebo velmi toxické pro vodní organismy (ryby, vodní hmyz, vodní rostliny) s akutními nebo dlouhodobými účinky.
 
Sledujte rizikové a bezpečnostní pokyny uvedené na etiketě. Postupujte podle pokynů a dávkovacích režimů. Zabraňte uvolnění do životního prostředí a rozptýlený materiál shromážděte. Částečně vyprázdněné nádoby uložte na úložném místě nebo likvidujte jako nebezpečný odpad.

 
Žíravina
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může rozpustit určité materiály (např. textil). Je škodlivý pro zvířata, rostliny a organické materiály všeho druhu.
 
Vždy používejte ochranné rukavice a vhodnou ochranu očí. Po použití pečlivě uzavřete.

 
Zdraví škodlivý
Může způsobit poškození orgánů. Může vést k okamžitému a dlouhodobě podstatnému poškození zdraví. Může vyvolat rakovinu. Může vést k genetickému poškození plodu nebo nenarozeného dítěte. Může být fatální při požití a vniknutí do dýchacích cest.
 
Nepolykejte. V případě požití okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Vyhněte se zbytečnému kontaktu. Zvažte dlouhodobé poškození. Po použití pečlivě uzavřete.

 
Akutní toxicita
Smrtelně nebezpečný při požití. Smrtelně nebezpečný při styku s kůží. Smrtelně nebezpečný při vdechování. Dokonce i malé množství může způsobit vážnou otravu a smrt.
 
Používejte s extrémní opatrností. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / obličejový štít. Vylučte riziko pro třetí osoby. Po použití pečlivě uzavřete.
zpět na začátek
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | telefon +41 41 749 66 11 | fax +41 41 749 66 22