EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

登入

用户名
密码

忘记密码
使用信用卡订购支付
新客户注册

Panduit®

线缆扎带固定座

带背胶的固定座

线夹/线扣

扁平线缆固定座

环氧树脂的固定座

固线板

钩环式扎线带固定座

线缆夹

其他类型的固定座

 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22