EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

登入

用户名
密码

忘记密码
使用信用卡订购支付
新客户注册

E-2 连接端子

压接电缆接头

压接端子头

平行槽线夹

非绝缘无焊接端头

绝缘无焊接端头

对接连接器和平行压接端子头

绝缘针式连接器和插座

非绝缘凹形插座

绝缘凹形插座和凸形端头

绝缘导线终端连接器

非绝缘导线终端套管

绝缘导线终端套管

端子排

工具

 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22