Login

User navn
Password

Glemt password
Bestilling med kreditkort
Ny kunde - registrering

Bemærkninger om brug
Faresymboler

Advarsler

Faresymboler
 

Vigtigt!
Rigtig brug af produkterne vist i dette katalog kræver professionel viden. Særligt viden (eller erfaring fra applikationer) om standarder (eksempelvis DIN / ISO) refereret i dette katalog er nødvendig.


Tilbageværende risici
På trods af alle trufne forholdsregler skal man være opmærksom på tilbageværende risici. Nogle af disse potentielle, ikke åbenlyse farer, forklares i det følgende (listen er ikke endelig).
 

Befæstelseselementer ≥ 10.9 og indsatshærdede med en galvanisk overfladebehandling: Risiko for
brintskørhed!

Reduktion af risikoen for brintskørhed (ISO 4042)
Ved galvaniske overfladebehandlede befæstelseselementer i stål, hårdhed på ≥ 360 HV og under trækspænding, eksisterer en risiko for svigt af samlingen pga. brintskørhed.
En varmebehandling af befæstelseselementerne, f.eks. efter afsyring eller efter overfladebehandling, reducerer faren for brintskørhed. En fuldstændig eliminering af faren for brintskørhed kan ikke garanteres.
Hvis risikoen for brintskørhed skal reduceres, skal andre overfladebehandlinger overvejes. For sikkerhedsbærende befæstelseselementer bør der derfor vælges alternative korrosionsbeskyttelses- og overfladebehandlinger, som f.eks. uorganisk zinkoverfladebehandling, mekanisk forzinkning eller brug af rust- og syrefast stål.
 
 

Befæstelser af fjederstål ≥ 360 HV el-forzinket: Fare for brintskørhed!

Befæstelseselementer af fjederstål kan, hvor det fabrikationsteknisk er muligt, også fås med uorganisk eller mekanisk overfladebehandling. Hvis sandsynligheden for brintskørhed skal reduceres, skal disse overfladebehandlinger overvejes.

 

Befæstelseselementer af martensitisk rustfast stål: Risiko for spændingskorrosion!

Korrekt brug af martensitisk rustfast stål
(f.eks. 1.4110, 1.4116, 1.4122, modificerede martensitiske materialer, …) Martensitisk rustfast stål adskiller sig fra austenitisk rustfast stål ved at have højere hårdhed og styrke. Martensitisk rustfast stål anvendes typisk i låseringe, skiver og borskruer. Materialet kan ødelægges som følge af spændingskorrosion eller skørhed på grund af brintoptagelse. Hvis materialerne udsættes for meget aggressive omgivelser, som havklima, høj luftfugtighed, brug af vaskemidler, høj temperatur og ætsende gasser osv., er austenitisk rustfast stål at foretrække. Desuden har martensitisk stål en lavere korrosionsbestandighed end austenitisk CrNi stål. 

 

Korrekt håndtering, transport og brug af kemisk-tekniske produkter forudsætter kendskab til ­gældende love.

Farlige stoffer kræver særlige forholdsregler for at beskytte mennesker og miljø. Ved brug af kemisk-tekniske produkter skal kontakt med øjne, hud og slimhinder undgås. Det anbefales at bære beskyttelsesbriller og sikkerhedshandsker. Øjeskyllesudstyr bør være tilgængeligt. Dampe opstået ved brug bør ikke indåndes i længere tid eller i høj koncentration. Tilstrækkelig ventilation af arbejdspladsen skal sikres. Det angivne blandingsforhold skal overholdes nøje. Supplerende mærkning af produktet og supplerende dokumentation understøtter korrekt anvendelse.

For giftige stoffer: Overhold altid forholdsregler og advarsler på emballagen.

Vær opmærksom på sikkerhedsdatablade leveret af kemisk producent, og overhold de forebyggende sikkerhedsforanstaltninger som beskrevet heri.


 

Faresymboler
 
Symbol Typiske egenskaber   Forholdsregler


 

Sundhedsfare
Kemikalier, som kan give hud- og øjenirritation, allergisk hudreaktion, luftvejsirritation, sløvhed eller svimmelhed. Kan forårsage forgiftning efter én gangs brug. Er skadelig for helbredet og miljøet og kan ødelægge ozonlaget i den øvre atmosfære.
 
 

Undgå kontakt med huden. Brug kun den anbefalede mængde. Hold beholderen tæt lukket.

 
Meget brandfarlig
Kan antændes ved kontakt med flammer eller gnister ved stød, friktion, varme, luft- eller vandkontakt. Kan selvantændes ved ikke korrekt opbevaring uden udefra kommende påvirkning.
 
Undgå alle former for antændelse. Brandslukkende udstyr skal holdes klar til brug. Hold beholderen tæt lukket og opbevar den på et køligt og velventileret sted.

 
Brandnærende
Kan forårsage eller være medvirkende til brand (brandnærende). Kan forårsage brand eller eksplosion. (stærkt brandnærende). Udsender ilt og ild kan derfor kun slukkes med specielle slukningsmidler. Det er umuligt at kvæle flammen.
 
Opbevares fjernt fra varme/gnister/åbne flammer/varme overflader. Rygning er forbudt. Opbevares fjernt fra brandbare materialer. Brandslukkende udstyr skal holdes klar til brug. Hold beholderen tæt lukket.

 
Eksplosiv
Kan eksplodere ved kontakt med flammer eller gnister gennem stød, friktion eller varme. Kan eksplodere på grund af forkert opbevaring uden ekstern indflydelse.
 
Bør kun anvendes af professionelle og uddannet personale. Vær opmærksom på omgivende temperatur ved opbevaring og anvendelse. Hold beholderen forsvarligt lukket.

 
Gasser under tryk
Indeholder komprimerede, flydende eller opløste gasser. Lugtfrie eller usynlige gasser kan undslippe ubemærket. Beholdere med komprimerede gasser kan eksplodere ved varme eller deformation.
 
Gasser under tryk skal opbevares på et godt ventileret sted (ikke kælderen) og må ikke stå i sollys. Hold flaskerne tæt lukket.

 
Kemikalier som er farlige for miljøet
Giftige eller meget giftige for organismer der lever i vand (fisk, vandinsekter, vandplanter) og kan give uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
 
Vær opmærksom på faren og sikkerhedsanvisningerne på etiketten. Følg instruktionerne og doseringsanbefalingerne. Undgå udslip til miljøet og opsaml spild. Bortskaffelse af indhold og emballage skal ske i henhold til national lovgivning.

 
Ætsende
Kemikalier som virker ætsende på huden. Kan give alvorlige øjenskader. Kan ætse visse materialer (f.eks. tekstiler). Kan skade dyr, planter og alle former for organisk materiale.
 
Brug beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse. Hold beholderen tæt lukket.

 
Kronisk sundhedsfare
Kan give skader på organer. Kan føre til kroniske helbredsskader. Kan fremkalde kræft. Kan skade genetik, fertilitet eller det ufødte barn. Kan være livsfarligt hvis det indtages eller indåndes.
 
Må IKKE indtages. Hvis det indtages: Søg omgående skadestue eller læge. Fremkald IKKE opkastning. Undgå unødig kontakt. Der kan ske varig skade. Hold beholderen tæt lukket.

 
Akut giftig
Livstruende ved indtagelse og indånding. Selv små mængder kan forårsage alvorlig forgiftning og død.
 
Skal benyttes med stor forsigtighed. Kræver brug af beskyttelseshandsker/særligt arbejdstøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Hold beholderen tæt lukket.
tilbage til toppen
 
Stamholmen 150 2650 Hvidovre | Telefon +45 44 50 88 88 | Fax +45 44 50 88 01